Adatkezelési szabályzat

(2018.01.18. napjától hatályos szöveg)

1. Adatkezelő

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (Adatkezelési Szabályzat) az Telekom Audit Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ( cégjegyzékszám: 03 09 127250; székhely: 6500 Baja, Dózsa György út 173; adószám: 24835394-2-03; email cím: telekomaudit.tanacsado@gmail.com) mint adatkezelő (Adatkezelő) által üzemeltetett, a www.kupon-bonusz-akcio.hu (Weboldal) felhasználóinak (Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza. További vonatkozó jogszabályok:  1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;  1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

2. Általános rendelkezések

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Infotörvény rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is.

A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

3. Módosítás

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a Weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon közzéteszi. Az Adatkezelő továbbá a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Weboldalon elérhető felhasználói fiókon (Felhasználói Fiók) vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a Weboldal használatához szükséges internet hozzáféréssel és a Weboldalt és/vagy a Felhasználói Fiókját rendszeresen ellenőrzi. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

4. Felhasználók köre

A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat (a továbbiakban Regisztráció). A Regisztráció során megadott személyes adatai alapján a Regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, Weboldal használatát szabályozó felhasználási feltételek (Szerződés) szerint a szolgáltatásokat (Szolgáltatások). A Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó is a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a Weboldalt információszerzés céljából felkeresi, az oldalra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja. Ilyen esetben a Felhasználó alatt a Weboldalt látogató nem regisztrált, vagy Weboldalt követő Felhasználót is érteni kell.

A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján Felhasználó az lehet, aki a Regisztráció, vagy a Weboldal használata, követése során szükséges adatokat megadta és a jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában foglalt nyilatkozatokat (együttesen Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a rá vonatkozó Szerződés, valamint a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a Szerződés szerint csak 18. életévüket betöltött cselekvőképes felhasználók Regisztrálhatnak a Weboldalon és használhatják a Weboldalt. Amennyiben mégis 18 év alatti Felhasználók, cselekvőképességükben korlátozott Felhasználók, vagy a Weboldal használata (ide értve a Weboldal követését is a továbbiakban) tekintetében támogatóval rendelkező felhasználók használnák a Weboldalt, akkor a következő szabályok az érvényesek:

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) vagy gondnokuk beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő Weboldal használatuk előfeltétele a törvényes képviselő/gondnok beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének/gondnokának beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltatások igénybevétele és a Weboldal használata tekintetében támogatóval rendelkező felhasználókra a törvényes képviselő beleegyezésére és hozzájárulására vonatkozó és jelen pontban ismertetett szabályok az irányadóak. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat, a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos Felhasználói tevékenységért törvényes képviselője (általában a szülő) vagy gondnoka vállalja a felelősséget.

5. Adatkezelési Szabályzat célja

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó 8. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Infotörvénynek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

6. Felhasználó nyilatkozata

A Felhasználó a Regisztrációval és a Weboldal használatával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében és meghatározott ideig kezelje az Infotörvény és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával együtt megismerte és elolvasta a 4. pontban meghatározott Szerződés rendelkezéseit, amelynek elfogadása a Regisztráció érvényességének és a Weboldal használatának feltétele.

A Felhasználó kijelenti, hogy az Regisztráció vagy a Weboldal használata során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő és személyiségi jogait nem sértik.

7. Adatkezelési célok

A Felhasználók személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme, továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítése érdekében, továbbá az Adatkezelő és a Felhasználó védelmére használja fel. Ennek keretében a megadott személyes adatokat az Adatkezelő a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a velük való kapcsolatfelvétel, a Weboldal működésének ellenőrzése, a hirdető ügyfelekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenysége, ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítése, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítése, lebonyolítása, továbbá az ehhez kapcsolódó promóciós célok (hírlevél küldése, ajándékakciókon, nyereményjátékokon való részvétel, termékek/szolgáltatások közvetlen és egyéniesített ajánlása, adatbázis értékesítése) érdekében kezeli.

Az Adatkezelő a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

8. Kezelt személyes adatok köre

A Weboldal kapcsán, a Weboldal látogatása, követése során feltöltött és rögzített adatok kezelője az Adatkezelő. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (Érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, az e-mail cím és minden olyan további személyes adat, amivel az Érintett személy beazonosítható. A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

(a) Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:

 1. Felhasználó e-mail címe, a Regisztráció során megadott felhasználóneve és jelszava;
 2. Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (pl. kereszt- és vezetéknév, munkahelyi és otthoni cím, tartózkodási hely, foglalkozási csoport/érdeklődés), Facebook azonosító, fénykép, Google+ azonosító, hirdetési osztályozások és preferenciák), és egyéb adat (pl. ajánlatokra vonatkozó preferenciák)
 3. A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (pl. nyereményjátékokhoz, promóciókhoz a Felhasználó születési helye és ideje meghatározott korosztállyal közölhető ajánlat esetében, a Felhasználó telefonszáma utólagos kapcsolatfelvételhez), azonban ezek megadása önkéntes, és az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódóan és az azokhoz szükséges időtartamban használja fel. Ezekre az adatkezelésekre is a jelen Adatkezelési Szabályzat az irányadó.

(b) Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok

 1. Felhasználó számítógépének IP-címe;
 2. Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve;
 3. a Felhasználó által használt a böngésző és az operációs rendszer;
 4. a Felhasználó által használt eszköz, képfelbontás;
 5. a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok:
  • a Felhasználó honnan érkezett az oldalra
  • a Felhasználó által preferált város
  • a Felhasználó összes látogatása az oldalon (időpont, forrás és a fent felsorolt adatok)
  • a Felhasználó átkattintásai az ajánlatoknál
  • a Felhasználó által végzett műveletek az oldalon (pl. szűrések, rendezések, lapozások, keresések)
  • social media megosztások (pl. Facebook, Twitter)
  • popupok státusza (hírlevél felugró, időszakos popupok)
 6. a Hírlevéllel kapcsolatban:
  • a Felhasználó hírlevél feliratkozása, leiratkozása, illetve Hírlevél preferenciái)
  • visszapattanó üzenetek az email címről (hibaüzenetek, időpontok)
  • hírlevél megnyitások.

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez, a felhasználói élmény javításához használja fel.

A Weboldalon külső hirdető cégek hirdetései jelenhetnek meg. Ezek a cégek felhasználnak egyes adatokat a Felhasználónak ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról…

A Felhasználó által megadott email címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:

 • a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
 • regisztráció és annak jóváhagyása visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk küldése és adatfrissítés céljából;
 • szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők;
 • válaszok kért információkra, szolgáltatással kapcsolatos információk;
 • hírlevél;
 • promóciós ajánlatok
 • reklámajánlatok, közvetlen üzletszerzést tartalmazó üzenetek.

A szolgáltatás-értesítéseket minden Felhasználó számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe.

Hírlevél: Az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatást is üzemeltethet a Weboldalon. Ha a Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybe vételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos, valamint a Weboldalon megjelenő napi ajánlatokat magába foglaló hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglal. A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen felkínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben megjelölt módon, illetve az Adatkezelőnek a jelen Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével az ez irányú kérelem elküldésével bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.

Egyedi ajánlatok küldése: A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő partnerei nevében egyedi reklámajánlatokkal keresse meg őket a Regisztrációkor megadott elérhetőségeiken. Ezek a Felhasználók, ha nem szeretnék tovább a egyedi ajánlatokat kapni, az egyedi ajánlatok küldésekor megadott módón, illetve az Adatkezelőnek a jelen Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.

A Felhasználó által megadott telefonszámot az Adatkezelő a következő célra használhatja:

 • A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó reklámajánlatok, közvetlen üzletszerzést célzó üzenetek és telefonhívások kezdeményezésére.

A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten és önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő telefonhívás vagy szöveges/videó üzenet útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a Weboldalon megadott telefonszámukon.

Saját üzletszerzés: A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelheti személyes adataikat. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor ingyenesen lehetséges jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken.

A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa küldött adatokat, amennyiben nyilvánosként lettek elküldve (pl. hozzászólások a jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában megadott, Nyilatkozatban foglalt egyedi, tájékozott és önkéntesen megadott határozott hozzájárulása, illetve a jelen pontban foglalt hozzájárulása alapján a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye a Weboldalon. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli. A Felhasználó jelen hozzájárulása alapján az Adatkezelő jogosult arra, hogy a nyilvánosként megadott adatokat a Weboldalhoz, illetve az Adatkezelő tevékenységéhez, illetve működéséhez kapcsolódó promóciós célokra felhasználja.

9. Adatkezelés jogalapja és módja

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a Weboldal használata, követése és a Weboldalon elérhető Szolgáltatások (pl. hírlevél) igénybevétele során, valamint a Weboldalhoz, illetve a Weboldalon kezdeményezett vagy indított aktivitásokhoz kapcsolódó, és az Adatkezelő tevékenységére, illetve működésére vonatkozó promóciókra vonatkozóan (hírlevél küldésre, ajándékakciókon, nyereményjátékokon való részvételre, termékek/szolgáltatások ajánlására), ezen kívül közvetlen üzletszerzés érdekében a 10. pontban meghatározott időtartamig, a fentiekben meghatározott adatkezelési célok érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen.

10. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét.

Az Infotörvénynek megfelelően, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor az Adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés), vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Amennyiben a Felhasználónak személyes adatait az Adatkezelő kizárólag abból a célból kezeli, hogy közvetlen megkeresés útján reklámot juttasson el részére, akkor a Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása esetén az Adatkezelő a visszavonás feldolgozását követően a Felhasználó minden személyes adatát haladéktalanul törli az aktív felhasználók közül, és részére reklámot a továbbiakban nem közöl.

Könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó bizonylatokat legalább 8 évig őrzi meg az Adatkezelő.

11. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Infotörvény 7.§-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Linkek: Az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási, követési lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes felhasználási és adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

A Weboldalon található Like és Ajánlom gomb esetében, valamint a Facebook felhasználói fiókkal történő használatnál vagy Google+ gomb használatánál az Adatkezelő a Facebooktól vagy Google+-tól az ott beállított képet és felhasználói nevet veszi át, tárolja, de ezen funkciók Felhasználói nem kerülnek bele az Adatkezelő regisztrációs adatbázisába, nem kapnak ennek alapján hírlevelet vagy kereskedelmi célú levelet az Adatkezelőtől. Minden Facebook-os aktivitás esetében az Adatkezelő posztolhat a Felhasználó falára, ezt a Facebook oldalon belül a Felhasználók le tudják tiltani.

12. Adattovábbítás, adatátadás

A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy az Adatkezelő nem továbbít adatokat automatikusan a Weboldalon megjelenített ajánlatok hirdetőinek. Azonban ha a Felhasználó a Weboldalon megjelenített hirdetésre kattint és így más weboldalra kerül és ott személyes adatokat ad meg, ezeknek a weboldalaknak a gazdái válnak adatkezelővé a Felhasználók adatai tekintetében. Ezeknek az adatkezeléseknek a tekintetében a Felhasználó bármilyen személyes adatára vonatkozó kérésével az adott weboldal gazdájához, mint adatkezelőkhöz fordulhat.

A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, az ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók a következők: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) Székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41

Kérjük, hogy olvassa el az alábbi „Anonim Felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezése” szakaszt is az adattovábbítás tekintetében!

13. Anonim Felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezése

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. Amennyiben többet szeretne megtudni a Weboldalon használt sütik fajtáiról és felhasználásukról, kérjük, hogy olvassa el a Szerződés 13. pontján belül a ’Cookie-k’ részt.

A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul a sütik alkalmazásához.

Cookie-k: a Weboldal „cookie”-kat (sütik), vagyis a Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A „cookie” által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét és az Adatvédelmi Szabályzatban rögzítetteket) a Szolgáltató szervereire továbbítja és ott tárolja. A Szolgáltató ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Szolgáltató továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Szolgáltató megbízásából feldolgozzák az információkat. A felhasználó böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával a Felhasználó visszautasíthatja a „cookie-k” használatát, azonban a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ez esetben nem fogja tudni kihasználni a Weboldal összes funkcióját.

A weboldalon használt sütik fajtái a következők:

 1. Felhasználó számítógépének IP-címe;
 2. Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve;
 3. a Felhasználó által használt a böngésző és az operációs rendszer;
 4. a Felhasználó által használt eszköz, képfelbontás;
 5. a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok:
  • a Felhasználó honnan érkezett az oldalra
  • a Felhasználó által preferált város
  • a Felhasználó összes látogatása az oldalon (időpont, forrás és a fent felsorolt adatok)
  • a Felhasználó átkattintásai az ajánlatoknál
  • a Felhasználó által végzett műveletek az oldalon (pl. szűrések, rendezések, lapozások, keresések)
  • social media megosztások (pl. Facebook, Twitter)
  • popupok státusza (hírlevél felugró, időszakos popupok)
 6. a Hírlevéllel kapcsolatban:
  • a Felhasználó hírlevél feliratkozása, leiratkozása, illetve Hírlevél preferenciái)
  • visszapattanó üzenetek az email címről (hibaüzenetek, időpontok)
  • hírlevél megnyitások.

Google Analitika: A Weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatást használja és egyéb hasonló szolgáltatást is igénybe vehet. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (pl. a Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához, továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

Arról, hogy hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön az Adatkezelő Weboldalát vagy alkalmazását használja, illetve a Google adatkezelési szabályainak változásairól Ön a következő linken tájékozódhat: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

14. Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a Regisztráció során megadott email címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre juttathatja el. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben partnerünk is adattovábbítás révén adatkezelővé vált az Ön adatai tekintetében a 12. pontban megjelöltek szerint, ez esetben a partner vállalkozáshoz is el kell juttatnia igényét.

(a) Tájékoztatás

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Infotörvény 14.§ (a) bekezdés alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, ha a Felhasználó adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontjának utolsó bekezdése szerint kezeli és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre kérjük eljuttatni, amire harminc (30) munkanapon belül választ kap az érintett. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a 10. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges.

(b) Törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy a Felhasználóval kötött és még hatályos Szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (pl. képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Weboldalon az ezt a célt szolgáló menüpont használatával vagy e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

(c) Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

15. Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok

(a) Tiltakozási jog

A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;
 2. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

(b) Jogérvényesítés

A Felhasználó jogérvényesítése az Infotörvény valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotörvény valamint a Ptk. tartalmazza. Kártérítési vagy sérelemdíjra vonatkozó igényeknél nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló személyeknek a Weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képviselőjük/gondnokuk az Adatkezelőhöz intézett ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői mivoltát az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította. Cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője/gondnoka gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti.

16. Adatkezelőnél kijelölt, adatvédelemért felelős személy

Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személy nyújt segítséget a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen keresztül.

Scroll to Top